Referate economie
          Act constitutiv Nivel: liceu


Preview referat
Art.11.-Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite prin declaratia facuta in registrul de actiuni al emitentului, subscrisa de cedent si de cesionar sau mandatarii lor si prin mentiunea facuta pe actiune semnata de unul dintre membrii consiliului de administratie.Subscriitorii si cesionarii ulteriori sunt raspunzatori solidar de plata integrala a actiunilor timp de 3 ani , socotiti de la data cand s-a facut mentiunea de transcriere in registrul societatii.
Art.12.-Reducerea sau marirea capitalului social se poate face pe baza hotararii adunarii generale extraordinare , in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Capitolul V.-Conducerea si administrarea societatii
Art.13-Partile contractante au convenit ca societatea sa aiba urmatoarele organe de conducere:
-Adunarea generala a actionarilor , care este organul suprem de conducere.Modul de organizare si de functionare va fi prevazut in statutul societatii . -Consiliul de Administratie , cu atributiile si raspunderile care vor fi modificate si completate de Adunarea generala a actionarilor si se vor stabili prin statutul de organizare si functionare a societatii, este organul de conducere operativa a societatii.

Capitolul VI-Controlul activitatii societatii
Art.14-Partile contractante convin ca gestiunea societatii sa fie controlata de actionari in mod direct, in conditiile legii si statutului , precum si de un numar de 3 cenzori. Cel putin unul din cenzori trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil.
Cenzorii trebuie sa-si exercite personal mandatul lor , in conformitate cu prevederile art.114-117 din Legea nr.31/1990 si cu statutul societatii.
Capitolul VII- Amortizarea mijloacelor fixe .
Art.15- Cotele de amortizare a mijloacelor fixe apartinand societatii se vor stabili pe baza duratelor de amortizare formate in conformitate cu limitele prevazute de legislatia romana in vigoare.
Adunarea generala poate stabili pentru anumite mijloace fixe durate de amortizare mai mici decat duratele de amortizare normate.
Destinarea sumelor rezultate din cotele de amortizare se stabileste potrivit prevederilor legislatiei romane in vigoare.

Capitolul VIII. –Evidenta activitatii economico-financiare
Art.16 –Evidenta activitatii economico-financiare a societatii se tine in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare. Societatea intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli , cu repartizarea trimestriala , precum si bilanturi anuale si trimestriale pentru intreaga activitate desfasurata de societate.
Art.17- Repartizarea profitului net
Partile contractante convin ca, dupa plata impozitelor legale , profitul net sa fie distribuit actionarilor sub forma de dividende anuale proportional cu cota de participare la capitalul social , dupa prelucrarea in conditiile legii a cotei de 5% pentru formarea fondului de rezerva si a 6% cuvenita membrilor fondatori.

Capitolul IX-Forta de munca
Art.18-Angajarea personalului societatii se va face de directorul acesteia pe baza de contract individual de munca cu respectarea contractului colectiv de munca prin care se stabilesc drepturile si obligatiile salariatilor in raporturi de societate si a legislatiei in vigoare .
Salarizarea personalului angajat se va face in conformitate cu sistemul de salarizare propriu al societatii.
Totodata , societatea va putea incheia contracte civile de colaborare ( prestare de servicii) cu persoane fizice, in vederea realizarii obiectului de activitate.

Capitolul X- Forta majora
Art.19- Partile au convenit ca sunt exonerate de rapsundere pentru neindeplinirea obligatiilor , in caz de forta majora.
Cauta