Referate economie
          Taxa pe valoarea adaugata Nivel: liceu


Preview referat
Pentru a-si desfasura activitatile, statul are nevoie de venituri pe care si le asigura din impozite prelevate atat de la persoanele fizice cat si juridice. Dupa trasaturile de fond si forma, impozitele se impart in impozite directe si impozite indirecte.

Impozitele indirecte se percep cu prilejul vanzarii unor bunuri si prestarii de servicii, importului si exportului etc. Printre cele mai importante impozite indirecte este taxa pe valoarea adaugata.

Taxa pe valoarea adaugata a fost introdusa in Romania prin Ordonanta de Guvern nr. 3/1992, aprobata prin Legea nr.130 din decembrie 1992, si fiind un impozit platit atat de persoanele fizice cat si juridice a capatat o importanta foarte mare. De aceea cunoasterea caracteristicilor acestui impozit este necesara, platitorul trebuie sa cunoasca atat cota acestui impozit dar si operatiunile pentru care se plateste TVA si pe cele exonerate de la plata.

Lucrarea de fata isi propune sa prezinte cadrul legal al aplicarii taxei pe valoarea adaugata si principalele operatii contabile in legatura cu aprovizionarea si relatiile cu cilientii ale unei societati comercile ce isi desfasoara activitatea in Romania, operatii care presupun aplicarea taxei pe valoarea adaugata, cititorul avand posibilitatea sa studieze modul de aplicare, calculare si inregistrare in principalele documente contabile ( Jurnalul de Vanzari, Jurnalul de Cumparari, Decontul privind taxa pe valoara adaugata)

I. NOTIUNI GENERALE

Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect care se datoreaza bugetului de stat. Regulile referitoare la taxa pe valoarea adaugata sunt stabilite de legea nr. 354/2002 din Monitorul Oficial 371 din 1 iunie 2002.

In sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata intra operatiunile care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
sa constituie o livrare de bunuri, o prestare de servicii efectuata cu plata sau o operatiune asimilata acestora;
sa fie efectuate de persoane impozabile,

Prin persoana impozabila se intelege orice persoana, indiferent de statutul sau juridic, care efectueaza de o maniera independenta activitati economice, oricare ar fi scopul si rezultatul acestor activitati.
Institutiile publice nu sunt considerate persoane impozabile pentru activitatile lor administrative, sociale, educative, culturale, sportive, de ordine publica, de aparare si siguranta statului, pe care le desfasoara in calitate de autoritati publice, chiar daca pentru desfasurarea acestor activitati percep taxe, redevente, cotizatii sau onorarii.
Activitatile economice sunt activitatile producatorilor, comerciantilor, prestatorilor de servicii, inclusiv activitatile extractive, agricole si cele ale profesiunilor libere sau asimilate. De asemenea, constituie activitate economica exploatarea bunurilor corporale sau necorporale in scopul obtinerii de venituri.
Institutiile publice nu sunt considerate persoane impozabile pentru activitatile lor administrative, sociale, educative, culturale, sportive, de ordine publica, de aparare si siguranta statului, pe care le desfasoara in calitate de autoritati publice, chiar daca pentru desfasurarea acestor activitati percep taxe, redevente, cotizatii sau onorarii.

Bunurile la care se aplica taxa pe valoare adaugata sunt :
? bunurile mobile corporale, cum sunt: materiile prime, materialele, obiectele de inventar, mijloacele fixe care pot fi detasate;
-bunurile imobile, cum sunt: locuintele, constructiile industriale, comerciale, agricole sau cele destinate pentru alte activitati, terenurile agricole, terenurile pentru constructii si cele adiacente constructiilor, inclusiv cele aferente localitatilor urbane sau rurale pe care sunt amplasate constructii sau alte amenajari;
- bunurile de natura mobila care nu pot fi detasate fara a fi deteriorate sau fara a antrena deteriorarea imobilelor insesi sau care devin bunuri imobiliare prin destinatie;
- energia electrica si termica, gazele, agentul frigorific.

Prin livrare de bunuri se intelege transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor detinute de proprietar catre beneficiar, direct sau prin persoanele care actioneaza in numele acestora .

Livrarile de bunuri se refera la:
- vanzarea de bunuri cu plata in rate;
- trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile, in conditiile prevazute de legislatia referitoare la proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, in schimbul unei despagubiri;
- transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor in urma executarii silite.
- preluarea de catre persoane impozabile a bunurilor achizitionate sau fabricate de catre acestea pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata sau pentru a fi puse la dispozitie altor persoane fizice sau juridice in mod gratuit, daca taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial. Se excepteaza de la aceste prevederi bunurile acordate in mod gratuit, in limitele si potrivit destinatiilor prevazute prin lege.

Deasemenea taxa pe valoare adaugata se aplica si prestarilor de servicii, care sunt considerate a fi :
- orice munca fizica sau intelectuala;
- lucrari de constructii-montaj;
-transport de persoane si marfuri;
- servicii de posta si telecomunicatii, de transmisiuni radio si TV
- inchirierea, arendarea si concesionarea de bunuri mobile sau imobile;
- operatiuni de intermediere sau de comision;
- reparatii de orice natura;
- cesiuni si concesiuni ale drepturilor de autor, brevete, licente, marci de fabrica si de comert, titluri de participare si alte drepturi similare;
- servicii de publicitate;
- operatiuni bancare, financiare, de asigurare si/sau reasigurare;
-punerea la dispozitie de personal;
- mandatarea;
- asigurarea sau cedarea unei clientele, exclusivitatea asupra unei vanzari sau cumparari
- angajamentul de a nu exercita o activitate economica sau un drept dintre cesiuni si concesiuni ale drepturilor de autor, brevete, licente, marci de fabrica si de comert, titluri de participare si alte drepturi similare;
- amenajarea de spatii de parcare, de depozitare si de camping;
- activitatile hoteliere si de alimentatie publica;
- asigurarea accesului la retelele de comunicatii si a posibilitatii de utilizare a acestora;
- prestatiile consilierilor, inginerilor, avocatilor, notarilor publici, executorilor judecatoresti, auditorilor, expertilor contabili, birourilor de studii si alte prestatii similare, precum si prelucrarea de date si furnizarea de informatii;
- operatiuni de leasing.

In sfera taxei pe valoarea adaugata intra bunurile introduse in tara direct sau prin intermediari autorizati de catre orice persoana fizica sau juridica, in conditiile prevazute de Regulamentul Vamal.
Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se plateste de catre:
- persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, pentru operatiuni taxabile;
- titularii operatiunilor de import de bunuri efectuat direct, prin comisionari sau terte persoane juridice care actioneaza in numele si din ordinul titularului operatiunii de import, indiferent daca sunt sau nu inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata la organele fiscale, cu exceptia importurilor scutite
- persoanele fizice, pentru bunurile introduse in tara potrivit regulamentului vamal aplicabil acestora;
-persoanele juridice sau persoanele fizice cu sediul ori cu domiciliul stabil in Romania, beneficiare ale prestarilor de servicii

In situatia in care persoana care realizeaza operatiuni taxabile nu are sediul sau domiciliul stabil in Romania, aceasta este obligata sa desemneze un reprezentant fiscal domiciliat in Romania, care se angajeaza sa indeplineasca obligatiile ce ii revin conform prevederilor legii 354/2002 privind taxa pe valoarea adaugata.
Se exonereaza de la plata taxei pe valoarea adaugata livrarile de bunuri cat si prestarile de servicii care sunt efectuate de organizatii si unitati de interes national, mentionate de lege:
-spitalizarea, ingrijirile medicale, inclusiv veterinare, si operatiunile strans legate de acestea, desfasurate de unitati autorizate pentru astfel de activitati, inclusiv serviciile funerare prestate de unitatile sanitare
- prestarile de servicii efectuate in cadrul profesiunii lor de catre tehnicienii dentari, precum si livrarea de proteze dentare efectuata de catre stomatologi si de catre tehnicienii dentari
- prestarile de ingrijire si supraveghere la domiciliu a persoanelor, efectuate de personal specializat cu exercitarea profesiunilor medicale si paramedicale;
-livrarile de organe, de sange si de lapte uman;
- activitatea de invatamant desfasurata de unitatile autorizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si care sunt cuprinse in sistemul national de invatamant
- prestarile de servicii si livrarile de bunuri strans legate de asistenta si protectia sociala, efectuate de institutiile publice, institutiile de interes public sau de alte organisme recunoscute ca avand caracter social;
- prestarile de servicii si livrarile de bunuri strans legate de protectia copiilor si tinerilor, efectuate de institutiile publice, institutiile de interes public sau de alte organisme recunoscute ca avand caracter social.
- serviciile ce au stransa legatura cu practicarea sportului sau a educatiei fizice prestate de organizatii fara scop patrimonial in beneficiul persoanelor care practica sportul sau educatia fizica;
- realizarea si difuzarea programelor de radio si televiziune, cu exceptia celor de publicitate;
- vanzarea de filme sau licente de filme destinate difuzarii prin televiziune, cu exceptia celor de publicitate;
- transportul bolnavilor sau ranitilor cu vehicule special amenajate si autorizate in acest sens.
- activitatile de cercetare-dezvoltare si inovare pentru realizarea programelor, subprogramelor, proiectelor si temelor componente ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica
- livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii efectuate de producatorii agricoli individuali;
- gestiunea fondurilor comune de plasament si a fondurilor comune de creanta efectuate de Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, Fondul Roman de Garantare a Creditelor pentru Intreprinzatorii Privati - S.A., Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A., Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A., precum si de alte organisme constituite in acest scop;
- operatiuni bancare si financiare: acordarea de credite, inclusiv acordarea de imprumuturi de asociatii/actionarii societatilor comerciale in vederea asigurarii resurselor financiare ale societatii, precum si acordarea de imprumuturi de catre orice persoana fizica sau juridica; operatiunile specifice efectuate de Banca Nationala a Romaniei ( nu sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata achizitiile de aur, argint, alte metale si pietre pretioase, efectuate de Banca Nationala a Romaniei de la persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata); operatiunile de investitii financiare, de intermediere financiara, de valori mobiliare si instrumente financiare derivate, precum si alte instrumente financiare; intermedierea in plasamentul de valori mobiliare si oferirea de servicii legate de acesta;
- operatiunile de asigurare si de reasigurare, precum si prestarile de servicii aferente acestor operatiuni efectuate de intermediarii in operatiuni de asigurare;
- activitatile de organizare si exploatare a jocurilor de noroc, efectuate de Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A. si contribuabilii autorizati de Comisia de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc;
- livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate cu detinuti de unitatile din sistemul penitenciar;
- lucrarile de constructii, amenajari, reparatii si intretinere executate pentru monumente comemorative ale combatantilor, eroilor, victimelor de razboi si ale Revolutiei din decembrie 1989, precum si pentru muzee, case memoriale, monumente istorice si de arhitectura;
- incasarile din taxele de intrare la castele, muzee, targuri si expozitii, gradini zoologice si botanice, biblioteci, precum si operatiunile care intra in sfera de aplicare a impozitului pe spectacole;
- editarea, tiparirea si/sau vanzarea de manuale scolare si/sau de carti, exclusiv activitatea de publicitate;
- livrarile de proteze de orice fel, accesorii ale acestora, precum si de produse ortopedice;
- transportul fluvial al localnicilor in Delta Dunarii si pe relatiile Orsova-Moldova Noua, Braila-Harsova, Galati-Grindu;
- valorificarea obiectelor si vesmintelor de cult, tiparirea cartilor de cult, teologice sau cu continut bisericesc, necesare practicarii cultului, precum si a celor asimilate obiectelor de cult
- transferul dreptului de proprietate al bunurilor catre Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, ca efect al darii in plata pentru stingerea obligatiei de plata a debitorului
- bunurile importate destinate comercializarii in regim duty-free, precum si prin magazinele pentru servirea in exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si a personalului acestora;
- bunurile introduse in tara de calatori sau de alte persoane fizice cu domiciliul in tara ori in strainatate, in conditiile si in limitele stabilite prin hotarare a Guvernului, potrivit regimului vamal aplicabil persoanelor fizice;
- reparatiile si transformarile la nave si aeronave romanesti in strainatate, precum si carburantii si alte bunuri, aprovizionate din strainatate, destinate utilizarii pe nave si/sau aeronave;
- importul de bunuri a caror livrare este scutita de taxa pe valoarea adaugata in interiorul tarii.
- licente de filme si programe, drepturi de transmisie, abonamente la agentii de stiri externe si altele de aceasta natura, destinate activitatii de radio si televiziune;
- importul de bunuri primite in mod gratuit cu titlu de ajutoare sau donatii destinate unor scopuri cu caracter umanitar, social, filantropic, religios, de aparare a sanatatii, cultural, artistic, educativ, stiintific, sportiv, de protectie si ameliorare a mediului, de protectie si conservare a monumentelor istorice si de arhitectura si importurile de bunuri finantate direct din imprumuturi nerambursabile, acordate Romaniei de organisme internationale, de guverne straine si/sau de organizatii nonprofit si de caritate
- importul urmatoarelor bunuri: mostrele fara valoare comerciala, materialele publicitare si de documentare, bunurile de origine romana, bunurile straine care, potrivit legii, devin proprietatea statului, bunurile reparate in strainatate sau bunurile care le inlocuiesc pe cele necorespunzatoare calitativ, returnate partenerilor externi in perioada de garantie, bunurile care se inapoiaza in tara ca urmare a unei expedieri eronate, echipamentele pentru protectia mediului stabilite prin hotarare a Guvernului.
- exportul de bunuri, transportul si prestarile de servicii legate direct de exportul bunurilor, precum si bunurile comercializate prin magazinele duty-free;
- transportul international de persoane in si din strainatate, precum si prestarile de servicii legate direct de acesta;
- transportul de marfa si de persoane, in si din porturile si aeroporturile din Romania, cu nave si aeronave sub pavilion romanesc, comandate de beneficiari din strainatate;
- trecerea mijloacelor de transport de marfuri si de calatori cu mijloace de transport fluvial specializate, intre Romania si statele vecine;
- transportul, prestarile de servicii accesorii transportului, precum si alte prestari de servicii aferente marfurilor din import
- livrarile de bunuri destinate utilizarii pe nave si aeronave sau incorporarii in nave si aeronave, care presteaza transporturi internationale de persoane si de marfuri;
- prestarile de servicii efectuate in aeroporturi aferente aeronavelor in trafic international, precum si prestarile de servicii efectuate in porturi aferente navelor de comert maritim si pe fluvii internationale;
- reparatiile la mijloacele de transport contractate cu beneficiari din strainatate;
- alte prestari de servicii efectuate de persoane impozabile cu sediul in Romania, contractate cu beneficiari din strainatate
- prestarile de servicii pentru navele aflate in proprietatea companiilor de navigatie care isi desfasoara activitatea in regimul special maritim sau operate de acestea, precum si livrarile de nave in intregul lor catre aceste companii;
- livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si a personalului acestora, pe baza de reciprocitate; livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora;
- bunurile cumparate din expozitiile organizate in Romania, precum si din reteaua comerciala, expediate sau transportate in strainatate de catre cumparatorul care nu are domiciliul sau sediul in Romania;
-livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice;
- constructia, extinderea, reabilitarea si consolidarea lacasurilor de cult religios;
- livrarile de utilaje, echipamente si prestarile de servicii legate nemijlocit de operatiunile petroliere, realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine,
- livrarile de utilaje, echipamente si prestarile de servicii aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni";

Faptul generator (obligatia) al taxei pe valoarea adaugata ia nastere in momentul efectuarii livrarii de bunuri si/sau in momentul prestarii serviciilor, cu exceptiile prevazute de prezenta lege.
Pentru operatiunile prevazute mai jos faptul generator al taxei pe valoarea adaugata ia nastere la:
- data inregistrarii declaratiei vamale, in cazul bunurilor plasate in regim de import;
- data primirii facturii externe pentru serviciile contractate de persoane impozabile din Romania cu prestatori cu sediul sau domiciliul in strainatate, pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania
- data platii prestatorului extern, in cazul platilor efectuate fara factura pentru serviciile contractate de persoane impozabile din Romania cu prestatori cu sediul sau domiciliul in strainatate, pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania;
- data la care bunurile aflate intr-un regim vamal suspensiv sunt plasate in regim de import;
- data stabilirii debitului pe baza de factura pentru prestarile de servicii care dau loc la decontari sau plati succesive, acestea fiind considerate ca au fost efectuate in momentul expirarii perioadelor aferente acestor decontari sau plati;
- data emiterii documentelor in care se consemneaza preluarea de catre persoane impozabile a unor bunuri achizitionate sau fabricate de catre acestea pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata de acestea sau pentru a fi puse la dispozitie altor persoane fizice ori juridice in mod gratuit;
- termenele de plata a ratelor prevazute in contracte pentru operatiunile de leasing.

Exigibilitatea este dreptul organului fiscal de a pretinde platitorului de taxa pe valoarea adaugata, la o anumita data, plata taxei datorate bugetului de stat. Exigibilitatea ia nastere concomitent cu faptul generator.
Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata este anticipata faptului generator atunci cand:
a) factura fiscala este emisa inaintea efectuarii livrarii bunurilor sau prestarii serviciilor;
b) contravaloarea bunurilor sau a serviciilor se incaseaza inaintea efectuarii livrarii bunurilor sau prestarii serviciilor;
c) se incaseaza avansuri, cu exceptia avansurilor acordate pentru:
Cauta